Záručná doba a reklamácia

5.1 Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru/dodania tovaru, v prípade s montážou až od jej dokončenia a podpisu preberacieho protokolu.

5.2 Reklamovať je možné len tovar dodaný, resp. zmontovaný spoločnosťou. Dodávateľ nezodpovedá za vady/nedostatky, ktoré spôsobí na diele/tovare iná osoba ako dodávateľ alebo ním poverená osoba, najmä tým, že tovar upraví, namontuje alebo inak zmení, vady spôsobené neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru objednávateľom, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu.

5.3 Reklamáciu je možné uplatniť písomne u dodávateľa, listom na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na mailovú adresu dodávateľa. Dodávateľ potvrdí prijatie reklamácie a podľa okolností prípadu rozhodne o jej vybavení (napr. obhliadkou, odborným posúdením a pod.).

5.4 Po uplatnení reklamácie dodávateľ poučí objednávateľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (Občiansky zákonník). Dodávateľ vybaví reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 30 dní od uplatnenia a informuje objednávateľa o spôsobe vybavenia. Objednávateľ nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.

5.5 Výsledkom reklamácie môže byť:

  • oprava tovaru
  • výmena tovaru
  • vrátenie kúpnej ceny
  • vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru
  • zamietnutie reklamácie tovaru s odôvodnením

5.6 O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo na iný uvedený kontakt.