Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť JP – Komplet IN s.r.o., IČO: 47 575 344 miesto podnikania Kyselica 2, 930 30 Rohovce, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 36062/T

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou JP – Komplet s.r.o. (ďalej „spoločnosť“) ako dodávateľom a objednávateľom/spotrebiteľom, ktorý si objedná služby poskytované dodávateľom.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv a iných dokumentov a sú pre zmluvné strany záväzné.

Čl. 1

Definícia pojmov

1.1 Objednávateľom je osoba, s ktorou spoločnosť na základe objednávky uzatvorí zmluvu.

1.2 Montážou je osadenie dverí a zárubní do objednávateľom pripravených stavebných otvorov. Ak majú byť súčasťou montáže aj murárske práce, musia byť výslovne a dostatočne konkrétne uvedené v zmluve.

1.3 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim (dodávateľom) a spotrebiteľom (objednávateľom) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

1.4 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.5 Dodávateľom sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.6 Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Čl. 2

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1 Na základe objednávky dodávateľ vyhotoví cenovú ponuku, v ktorej je stanovená približná cena za montáž, dovoz a odvoz odpadu, uvedené sa upresní po zameraní na mieste montáže. Ak objednávateľ s dohodnutou cenou po zameraní súhlasí, podpíšu strany záväznú zmluvu. Celá cena diela musí byť uhradená pred montážou diela, inak je dodávateľ oprávnený montáž a dodanie diela odoprieť až do momentu zaplatenia celej ceny diela a po tú dobu nie je v omeškaní s dodaním diela.

2.2 Pri nakupovaní cez e-shop je zmluva uzatvorená odoslaním objednávky objednávateľom a prijatím objednávky dodávateľom.

2.3 Objednávateľ je povinný pravdivo a úplne uviesť údaje v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. Je povinný podrobne špecifikovať tovar a službu, ktorú požaduje, ako aj poskytnúť dodávateľovi všetky podstatné informácie na plnenie zmluvy.

2.4 Uzatvorením zmluvy súhlasí objednávateľ so všetkými náležitosťami/položkami uvedenými v cenovej ponuke a potvrdzuje správnosť všetkých údajov.

Čl. 3

Cena diela a splatnosť

3.1 Dodávateľ určuje cenu diela na základe cenníka alebo katalógu platného v čase doručenia objednávky. Cena nezahŕňa náklady za vynesenie, dopravu a odvoz odpadu ak tieto nie sú osobitne v zmluve uvedené. Pokiaľ nedôjde k podpisu zmluvy do 14 dní od zaslania cenovej ponuky objednávateľovi, dodávateľ nie je cenovou ponukou viazaný.

3.2 Cena dopravy, cena za vynesenie a cena montáže uvedená v cenovej ponuke je orientačná a konečná výška bude závisieť od zamerania skutočného stavu na základe obhliadky. Objednávateľ je povinný hradiť paušálne náklady obhliadky. V prípade neštandardných stavebných otvorov sa  cena montáže navýši o prácu v závislosti od obtiažnosti (napr. pri pílení, sekaní). V prípade zmeny rozmerov dverí, resp. zárubní, sa zmení aj cena jednotlivých položiek.

3.3 Odvoz odpadu účtuje dodávateľ na základe obhliadky a suma bude uvedená v zmluve o dielo.

3.4 Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť cenu v prípade zmeny sadzby DPH. Objednávateľ to berie na vedomie.

Čl. 4

Dodanie tovaru, prevod vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na veci

4.1 Dodacia lehota je 4 – 10 týždňov, ibaže je v zmluve/objednávke na e-shope dohodnutá iná lehota. Objednávateľ je povinný uhradiť celú cenu diela minimálne 1 deň pred montážou. Ak dodávateľ vykonáva obhliadku, začína dodacia lehota plynúť až od jej vykonania. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu dodacieho termínu. O zmene musí informovať objednávateľa bez meškania po tom, ako sa o nej dozvie. Objednávateľ je povinný pri prevzatí veci podpísať preberací protokol. Ak má dielo vady, objednávateľ ich musí uviesť v preberacom protokole.

4.2 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu až zaplatením celej ceny.

4.3 Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na veci od prevzatia tovaru, resp. od jeho dodania; v prípade objednávky s montážou, ak sú jednotlivé diely/súčiastky dodané skôr, ako dôjde k montáži, znáša objednávateľ nebezpečenstvo škody už dodaním dielov/súčiastok. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s prevzatím tovaru, znáša nebezpečenstvo škody na veci.

4.4 Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi súčinnosť na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia.

4.5 Fotografie v katalógu, resp. na webovej stránke alebo produkty vystavené v predajni, sú ilustratívne a môžu sa líšiť od skutočného výrobku, nakoľko si dodávateľ vyhradzuje právo na inovácie výrobkov. Iné vyhotovenie výrobku v porovnaní s jeho fotografickým zobrazením nie je dôvodom na reklamáciu vád tovaru.

Čl. 5

Záručná doba a reklamácia

5.1 Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru/dodania tovaru, v prípade s montážou až od jej dokončenia a podpisu preberacieho protokolu.

5.2 Reklamovať je možné len tovar dodaný, resp. zmontovaný spoločnosťou. Dodávateľ nezodpovedá za vady/nedostatky, ktoré spôsobí na diele/tovare iná osoba ako dodávateľ alebo ním poverená osoba, najmä tým, že tovar upraví, namontuje alebo inak zmení, vady spôsobené neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru objednávateľom, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu.

5.3 Reklamáciu je možné uplatniť písomne u dodávateľa, listom na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na mailovú adresu dodávateľa. Dodávateľ potvrdí prijatie reklamácie a podľa okolností prípadu rozhodne o jej vybavení (napr. obhliadkou, odborným posúdením a pod.).

5.4 Po uplatnení reklamácie dodávateľ poučí objednávateľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (Občiansky zákonník). Dodávateľ vybaví reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 30 dní od uplatnenia a informuje objednávateľa o spôsobe vybavenia. Objednávateľ nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.

5.5 Výsledkom reklamácie môže byť:

  • oprava tovaru
  • výmena tovaru
  • vrátenie kúpnej ceny
  • vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru
  • zamietnutie reklamácie tovaru s odôvodnením

5.6 O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo na iný uvedený kontakt.

Čl. 6

Sankcie, zodpovednosť za omeškanie, zodpovednosť za vady, zodpovednosť za škodu a odstúpenie od zmluvy

6.1 Ak je dodávateľ v omeškaní s plnením, môže objednávateľ uplatniť zľavu z ceny vo výške 1 % za každý aj začatý týždeň, maximálne do výšky 15 % z ceny. Za omeškanie sa nepovažuje, ak sa plnenie nevykoná z dôvodov, ktoré nemôže dodávateľ ovplyvniť, napr. ak objednávateľ neposkytne súčinnosť. O týchto skutočnostiach musí dodávateľ objednávateľa bezodkladne informovať.

6.2 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak upozornil objednávateľa na vady materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov a objednávateľ trval na ich použití. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak mu objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť na vykonanie plnenia ani po uplynutí primeranej lehoty, ak na to objednávateľa upozornil.

6.3 Právo na náhradu škody nie je týmito ustanoveniami dotknuté.

6.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.5 Ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

6.6 Spotrebiteľ je povinný písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu dodávateľa alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. kópia faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia.

6.7 Odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ uplatniť pomocou formulára dostupného na našej webovej stránke www.jpkomplet.sk. Vo formulári je povinný spotrebiteľ uviesť údaje v rozsahu potrebných na jeho identifikáciu, číslo a dátum objednávky, identifikáciu tovaru, spôsob, akým má dodávateľ vrátiť prijaté plnenie – napr. číslo účtu.

6.8 Dodávateľ vráti spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr 14 dní odo dňa doručenia  odstúpenia od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

6.9 Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., tzn. najmä v zmysle písm. c), kedy je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar je vyrobený na mieru alebo ak je tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Čl. 7

Ochrana osobných údajov

7.1 Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť dodávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

7.2 Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom, je povinný oznámiť dodávateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

7.3 Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje dodávateľovi tento súhlas na čas nevyhnutný na účel spracovania osobných údajov.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

8.1 Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

8.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a objednávateľom.

8.3 Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava 1, https://www.soi.sk/

V Pezinku   dňa  13.10.2020

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Adresát/Dodávateľ:

JP-KOMPLET IN s.r.o.

so sídlom: Kyselica 2, 930 30 Kyselica

IČO: 47 575 344

Objednávateľ:

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy/zmluvy o poskytnutí služby:

Číslo faktúry/objednávky: ……………..

Popis tovaru/služby: ……………..

Dátum objednania/prijatia: ……………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ……………..

Adresa spotrebiteľa: ……………..

Číslo účtu spotrebiteľa: ……………..

Dátum _ _. _ _. _ _ _ _

__________________

Podpis